Házasság hazai anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezéshez érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okiratok -érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy honosítási okirat - szükséges! Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a nagykorú kérelmező (gyermeknél a szülők legalább egyike), úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

KÉRJÜK, HOGY A HÁZASSÁG HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSEKOR LEHETŐSÉG SZERINT MINDKÉT HÁZAS FÉL SZEMÉLYESEN JELENJEN MEG!
Amennyiben a személyes megjelenésnek elháríthatatlan akadálya van, úgy a távollévő fél aláírását a formanyomtatványon közjegyzővel hitelesíttetni kell! A hitelesítésre vonatkozó követelményekért kattintson ide.

 Eljárás:

I. Ki kell tölteni az itt letölthető ADATLAP-ot. Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

A) Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos Csjt. névviselési formái közül választhat.

B) A "„szabad"” vagy "egyedülálló" családi állapot kifejezés nem szerepeltethető. Helyettük családi állapot lehet: hajadon, nőtlen, elvált, özvegy.

C) Csak akkor kötelező kitölteni, ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban. A gyermek családi neve az apa vagy az anya, illetve mindkettőjük családi neve lehet, a szülők házassági névviselésétől függően. A gyermek családi nevében a szülőknek együtt kell megállapodniuk, a megállapodás legkésőbb az első gyermek születéséig módosítható. (Itt: lehetséges változatok)

D) Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

 E) A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával)

II. Csatolni kell:

A külföldi, eredeti házassági anyakönyvi kivonatot (USA házasságkötés esetén: itt szerezhető be).

A házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait! Olyan házassági anyakönyvi kivonatot nem fogadható el, amely csak a felek nevét tartalmazza, de egyéb személy azonosításra alkalmas adatot (pl. születési hely és idő, anyja neve) nem tartalmaz! A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot. (Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, úgy hozza be a birtokában lévő első eredeti okmányt, jelezve, hogy kéri annak visszajuttatását. Az eredeti okmányról ekkor díj ellenében hiteles másolatot készítünk).
A házassági anyakönyvi kivonat fordítását: - angol nyelvű okirat esetén a fordítást a kérelmező is elkészítheti, s azt a nagykövetség hitelesíti - más nyelvű okirat esetén keresse meg az illetékes magyar képviseletet, tisztázandó a magyar nyelvű fordítás hitelesítésének lehetőségét. A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirat fénymásolatát (érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy 1 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat. Külföldi állampolgár házastársnak az útlevél adatoldaláról készített fénymásolatot.

Amennyiben az egyik házastárs jelenleg csak érvényes külföldi okiratokkal rendelkezik, de személyi adataiból (név, születési hely) arra lehet következtetni, hogy feltehetően jelenleg is fennáll a magyar állampolgársága, úgy szükséges kitöltenie az "Állampolgárság igazolása iránti kérelem" c. adatlapot és csatolnia hozzá az abban megjelölt mellékleteket.

Ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

- magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek "megjegyzések" rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát),

- külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor

a) a magyar állampolgár házastárs esetében szükséges a külföldi bontóítélet (válás) magyarországi anyakönyvezése, az "Adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról" kitöltésével és a benne meghatározott mellékletek csatolásával,

b) a nem magyar állampolgár házastárs esetén: a kérelem benyújtásakor a jogerős külföldi bírói ítéletet és annak magyar fordítását nem szükséges bemutatni, azonban az anyakönyvezést végző magyar hatóság a későbbiekben bekérheti azokat. - a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,

- a korábbi házastárs külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:

a) ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni az "Adatlap magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezéséhez" kitöltésével és a benne megjelölt mellékletek csatolásával,

b) ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonatot és annak magyar fordítását

III. Magyar képviselethez történő benyújtása:

Személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten.

IV. Eljárási díj:

Díjmentes

Menu

Homepage

Navigation